Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Đảm bảo chất lượng

Ngày cập nhật: 29/11/2022

Thông báo điều chỉnh thời gian thi KTM lần 1, Khóa 10, HKI - NH 20212-2023 (02-30/12/2022))

Thông báo điều chỉnh thời gian thi KTM lần 1, Khóa 10, HKI - NH 20212-2023 (02-30/12/2022)

Xem thêm