Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

hs-sv-dvtc-banner

Trung tâm thông tin thư viện

1. Nhiệm vụ Thông tin, Thư viện
a. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Trung tâm, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường; xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm thành Trung tâm thông tin, tư liệu, khoa học theo hướng hiện đại;
b. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ yêu cầu phát triển của Nhà trường;
c. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các Thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin, tư liệu, thư viện;

Chi tiết