Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

CBMA
dvtc-banner-13
dvtc-banner-5-1
dvtc-banner-4

Khoa Quản trị Chế biến món ăn

Bộ môn Quản trị Chế biến món ăn có chức năng, nhiệm vụ sau
1. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng;
2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:
2.1. Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo theo định hướng phát triển của Trường; tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình môn học, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Hiệu trưởng giao;

Chi tiết