Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI Nghề Quản Trị Khách Sạn - Trình độ: Cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng Năm 2020

Ngày cập nhật: Thứ tư, 09/09/2020

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI Nghề Quản Trị Khách Sạn - Trình độ: Cao đẳng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng  Năm 2020

Link báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1MDBdsgoc5rrvBXZqwSHKHHIjSgaNvL-o/view?usp=sharing

Bài viết liên quan