Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

BỘ INFOGRAPHIC 04 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 29/11/2020
Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/TĐTN-BTG ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc triển khai học tập 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên năm 2020.
🍀Căn cứ theo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đề nghị các đơn vị chủ động tổ chức triển khai học tập 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên theo hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở y tế.
🍀Nội dung 04 bài học Lý luận chính trị dành cho đoàn viên được đăng tải trên website hoclyluan.doanthanhnien.vn gồm có:
👉Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
👉Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
👉Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
👉Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Nguồn: Ban Tuyên giáo TWĐ

Bài viết liên quan