Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

V/v thu phí thực hành Nghiệp vụ chế biến món ăn và Nhà hàng năm học 2013-2014

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Khoa Dịch vụ Nhà hàng thông báo cho HSSV của các khóa 1,2,3 việc tiến hành thu phí thực hành Nghiệp vụ Chế biến món ăn và Nghiệp vụ Nhà hàng trong năm học 2013-2014 (có mức phí thu cụ thể từng lớp). Các lớp lưu ý hoàn tất việc nộp phí sau 1 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ, hạn cuối vào ngày 30/08/2013.

MỨC PHÍ THỰC HÀNH

ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ CHẾ BIẾN MÓN ĂN VÀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

NĂM HỌC 2013 – 2014

Được áp dụng đối với 1 SV, đơn vị tính: đồng

1. Nghiệp vụ chế biến món ăn

Stt

Lớp

Nội dung

Học kỳ

Mức thu phí

Ghi chú

I

II

I

II

 

1

1CCB

 CB món ăn 5

x

 

1,920,000

 

 

 CB bánh và tráng   miệng 2

x

 

720,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

2,640,000

 

 

2

2CCB

 CB món ăn 3

x

 

1,860,000

 

 

 CB món ăn 4

 

x

 

1,860,000

 

 CB bánh và tráng   miệng 1

 

x

 

500,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

1,860,000

2,360,000

 

3

2TCB

 CB món ăn 3

x

 

1,860,000

 

 

 CB món ăn 4

 

x

 

1,920,000

 

 CB bánh và tráng   miệng

x

 

600,000

 

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

2,460,000

1,920,000

 

4

3CCB

 CB món ăn 1

 

 

360,000

 

 

 CB món ăn 2

 

 

 

600,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

360,000

600,000

 

5

3TCB

 CB món ăn 1

x

 

600,000

 

 

 

 

 CB món ăn 2

 

x

 

1,740,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

600,000

1,740,000

 

6

1CNH

 CB món ăn

x

 

900,000

 

 

7

1CKS 1

 CB món ăn 2

x

 

1,200,000

 

 

8

1CKS 2

 CB món ăn 2

x

 

1,200,000

 

 

9

2CKS 1

 CB món ăn 1

 

x

720,000

 

 

10

 

2CKS 2

 CB món ăn 1

 

x

720,000

 

 

 

2. Nghiệp vụ Nhà hàng

Stt

Lớp

Nội dung

Học kỳ

Mức phí

Ghi chú

I

II

I

II

 

1

1CNH

 Nghiệp vụ Bar 2

x

 

350,000

 

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

350,000

 

 

2

2CNH

 Nghiệp vụ Bàn 3

x

 

160,000

 

 

 Nghiệp vụ Bar 1

 

x

 

360,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

160,000

360,000

 

3

3CNH

 Nghiệp vụ Bàn 1

x

 

160,000

 

 

 Nghiệp vụ Bàn 2

 

x

 

160,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

160,000

160,000

 

4

1CCB

 Nghiệp vụ Nhà hàng   1

x

 

60,000

 

 

 Nghiệp vụ Nhà hàng   2

 

x

 

60,000

 

 Nghiệp vụ Bar

 

x

 

260,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

60,000

320,000

 

5

2TCB

 Nghiệp vụ Nhà hàng

x

 

60,000

 

 

 Nghiệp vụ Bar

x

 

 

260,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

60,000

260,000

 

6

2CKS1

 Nghiệp vụ Nhà hàng   1

x

 

60,000

 

 

 Nghiệp vụ Nhà hàng   2

 

x

 

180,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

60,000

180,000

 

7

2CKS2

 Nghiệp vụ Nhà hàng   1

x

 

60,000

 

 

 Nghiệp vụ Nhà hàng   2

 

x

 

180,000

 

 

 

 Tổng cộng

 

 

60,000

180,000

 

Ghi chú: mức thu trên đã bao gồm chi phí vệ sinh, điện nước, khấu hao,...

Bài viết liên quan