Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Trường CĐ Nghề Du lịch Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho quản lý khách sạn

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho quản lý khách sạn

- Trên cơ sở đề nghị của Phòng QLCS Lưu Trú tại Tờ trình ngày 24/5/2011 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho quản lý khách sạn và ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng. Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Nhà hàng như sau:

1. Số lượng học viên:

- Số lượng học viên/lớp: 30 người

2. Thời gian học: Từ ngày 15/6/2011 đến ngày 21/6/2011

3. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thành Bình – 02 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

4. Chương trình học: DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan