Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Phòng TC-HC: thi tuyển viên chức

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

DU LỊCH ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:73/TB-CĐDLĐN

Đà Nẵng, ngày    tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng

 

Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

1.Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 người;

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển

3. Điều kiện tuyển dụng:

3.1. Điều kiện chung:

3.1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng; Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm; Không có dị dạng về hình thể, không bị nói lắp, nói quá nhỏ, nói không rõ;

3.1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

3.2Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng:

3.2.1. Vị trí Giảng viên:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ phải có chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 với trình độ bậc 2(A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể:

a. Giảng viên Quản trị kinh doanh: 01 người

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 02 năm trở lên.

b. Giảng viên chính trị: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Kinh tế Chính trị; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 02 năm trở lên.

c. Giảng viên kế toán - thanh toán: 01 người

Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Quản trị tài chính; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 02 năm trở lên.

d. Giảng viên Quản trị nhà hàng: 01 người

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 02 năm trở lên.

đ. Giảng viên Nghiệp vụ Chế biến món ăn: 02 người

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch- Dịch vụ hoặc sư phạm kỹ thuật; Có chứng chỉ/chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chế biến món ăn; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 02 năm trở lên.

e. Giảng viên Nghiệp vụ hướng dẫn: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành; Có chứng chỉ/chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn. Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 02 năm trở lên.

f. Giảng viên tiếng Anh chuyên ngành Lễ tân: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh; Có chứng chỉ/chứng nhận đào tạo liên quan về nghiệp vụ Lễ tân. Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 02 năm trở lên.

g. Giảng viên tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành sư phạm tiếng Anh; Có chứng chỉ/chứng nhận đào tạo liên quan về nghiệp vụ Nhà hàng; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 02 năm trở lên.

3.2.2. Vị trí Chuyên viên:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B); Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể:

a. Chuyên viên phụ trách chế độ chính sách - Tiền lương: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên ngành Kinh tế; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

b. Chuyên viên phụ trách công tác hành chính: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên ngành Kinh tế; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

c. Chuyên viên đào tạo ngắn hạn: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Du lịch- Dịch vụ; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

d. Chuyên viên marketing và truyền thông: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

đ. Chuyên viên phụ trách công tác Học sinh-sinh viên: 02 người

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

e. Chuyên viên Hợp tác quốc tế: 01 người

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

f. Chuyên viên Quản lý Khoa học: 01 người

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành Kinh tế; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

g. Chuyên viên phụ trách Khảo thí: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

h. Chuyên viên giáo vụ (khoa Ngoại ngữ): 01 người

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành ngoại ngữ; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

3.2.3. Vị trí Kế toán viên

Kế toán viên tổng hợp: 01 người

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành tài chính kế toán; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên; Có ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên; Có trình độ tin học văn phòng (chứng chỉ B) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn; Có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng ít nhất 01 năm trở lên.

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

Ðơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Thông tư 15/2012/TT-BNV); Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

Lưu ý: Riêng đối với yêu cầu về các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự). Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.

Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận); 02 ảnh màu 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Hồ sơ của thí sinh dự tuyển bỏ vào túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ:

- Họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại. Vị trí và tên đơn vị xin dự thi. Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

5. Nội dung và hình thức thi

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.

5.1.Thi Kiến thức chung: thi viết 120 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

Nội dung bao gồm:

- Luật Giáo dục Đại học; Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo; văn hóa; du lịch. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng; Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng.

5.2.Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi viết và thi thực hành:

5.2.1. Đối với vị trí giảng viên:

a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí cần tuyển. Nội dung bao gồm:

Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo; văn hoá; du lịch.Thông tư 36/2014/TTLT- BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy; Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng.

b. Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng thực hành giảng dạy, thí sinh phải soạn 3 giáo án thuộc chuyên ngành của mình, giáo án có thời gian 45 phút và nộp cho Hội đồng tuyển dụng trước khi thi tuyển 7 ngày; bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 giáo án, trình bày một phần bài giảng trong thời gian 15 phút; xử lý tình huống do Hội đồng đưa ra (nếu có).

5.2.2. Đối với vị trí chuyên viên:

a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí cần tuyển. Nội dung bao gồm:

- Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo; văn hóa; du lịch. Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng.

b. Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo đánh giá kết quả công việc thông qua bài viết, thời gian 90 phút.

Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.

5.3.Thi ngoại ngữ: thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

5.4. Thi Tin học: thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút

6. Điều kiện miễn thi một số môn:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học trong các trường hợp sau:

- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

7.Lệ phí tuyển dụng: 260.000đ/người.

8.Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm thi tuyển:

Nhận hồ sơ: Từ ngày 29 / 3 /2016 đến ngày 21/ 4 /2016. Ngày ôn thi và ngày thi: Trong quý II/2016. Địa điểm thi: Tại trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng.

9.Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức- Hành chính, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng; Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tổ 69 Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Điện thoại: 05113.831555.

Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu ứng viên không dự thi hoặc không trúng tuyển và không nhận hồ sơ qua đường bưu điện./.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG


File đính kèm :
thituyen     Xem file | Download

Bài viết liên quan