Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bền vững

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bền vững

Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan