Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về thay đổi địa chỉ cơ sở tư vấn tuyển sinh tại Điện Biên Phủ, Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO

V/v thay đổi địa chỉ cơ sở tư vấn tuyển sinh tại Điện Biên Phủ

(511 Điện Biên Phủ thành 407 Điện Biên Phủ, ĐN)

Số điện thoại: 0511. 3 72 55 93

Bài viết liên quan