Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 5 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016).

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thời khóa biểu Khoa DVNH - KHÓA 4 & 5 TUẦN 5 học kỳ I, năm học 2016-2017 (từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016).


File đính kèm :

Bài viết liên quan