Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Kế hoạch thực tế cho sinh viên cao đẳng nghề quản trị khách sạn khóa 01 năm học 2011 - 2012

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Để đợt thực tế tại doanh nghiệp của sinh viên 2 lớp 1CKS1 và 1CKS2 đạt kết quả cao, đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ mục đích, nội dung và yêu cầu của đợt thực tế, Khoa Khách sạn thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

1.1. Về tư tưởng:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; tuân thủ, tôn trọng pháp luật;

- Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tính trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp;

-Rèn luyện tính khắc phục khó khăn, phát huy tính độc lập, tự chủ và tích cực trong học tập cũng như trong công việc.

1.2. Về nghiệp vụ chuyên môn:

Nhằm giúp sinh viên nắm được tình hình thực tế, tiếp xúc với thực tế thông qua thực hiện các kỹ năng và kiến thức thực tiễn về nghiệp vụ lễ tân và nghiệp vụ buồng. Qua đó, liên hệ với lý luận đã được học tại trường  để củng cố nhận thức và nâng cao tay nghề về chuyên môn.

2. Yêu cầu:

- Thái độ đi thực tế nghiêm túc, luôn học hỏi nghiên cứu từ đơn vị thực tế và các tài liệu liên quan đến chuyên môn;

- Tạo mối quan hệ tốt với các cán bộ nhân viên tại đơn vị thực tế;

- Tham gia đầy đủ mọi hoạt động và phong trào tại đơn vị thực tế;

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẾ:

1. Thời gian: Từ ngày 10/7/2012 đến 29/7/2012.

2. Địa điểm: Tại các khách sạn trong địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khác (yêu cầu: Khách sạn phải đạt chuẩn 3 sao trở lên).

III. THÀNH PHẦN:

Tất cả các sinh viên lớp 1CKS1 và 1CKS2 không bị đình chỉ học tập (danh sách sinh viên đủ điều kiện đã được thông báo trước).

IV. NỘI DUNG THỰC TẾ:

1. Kế hoạch thực tế:

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

07/07/2012

- Gặp giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn chi tiết về nội dung và yêu cầu của đợt thực tế

GVHD + sinh viên

Tại trường

 

10/07/2012

- Sinh viên bắt đầu đi thực tế tại đơn vị đăng ký.

- Sinh viên tìm hiểu tình hình tại đơn vị thực tế.

Sinh viên

Tại đơn vị thực tế

Từ 13/07 – 27/07/2012

- Sinh viên báo cáo thuận lợi và khó khăn (nếu có) trong khi thực tế tại khách sạn để kịp thời giải quyết.

- Hàng tuần, sinh viên báo cáo tình hình thực tế cho giáo viên hướng dẫn.

- Giáo viên hướng dẫn liên hệ đến khách sạn quan sát sinh viên thực tế.

- Sinh viên viết báo cáo (theo sự hướng dẫn của GVHD).

GVHD + sinh viên

SV liên hệ GVHD

29/07/2012

- Sinh viên kết thúc thực tế tại doanh nghiệp và nộp báo cáo cho giáo viên hướng dẫn.

GVHD + sinh viên

Tại trường

Ghi chú:

- Trong thời gian thực tế, sinh viên phải có mặt thường xuyên tại đơn vị thực tế, tuỳ theo yêu cầu của đơn vị, trừ những ngày tập trung tại trường. Sinh viên có thể liên hệ thường xuyên với GVHD để được giúp đỡ và giải quyết những khó khăn.

- Đơn vị thực tế do sinh viên tự liên hệ dựa trên giấy giới thiệu của nhà trường hoặc do nhà trường giới thiệu.

2. Báo cáo thực tế:

Trong thời gian thực tế, sinh viên tìm hiểu thực trạng khách sạn cũng như những thông tin, tài liệu cần thiết để viết báo cáo và nộp cho giáo viên hướng dẫn khi đợt thực tế kết thúc. Yêu cầu báo cáo thực tế:

- Nội dung báo cáo phải phù hợp với đặc điểm của đơn vị  và vị trí sinh viên làm việc tại đơn vị đó.

- Nội dung báo cáo phải phù hợp với kiến thức và chuyên ngành đã học.

- Mỗi đơn vị thực có thể có nhiều sinh viên cùng đi thực tế nhưng tuyệt đối không được cùng thực hiện một báo cáo giống nhau tại một đơn vị thực tế.

- Sinh viên tự nghiên cứu nội dung để phát huy khả năng làm việc, không được sao chép lẫn nhau.

- Sinh viên tự khảo sát, thu thập số liệu tại đơn vị thực tế để viết báo cáo.

- Báo cáo được thực hiện trên giấy A4, đánh máy vi tính và thực hiện theo quy định trình bày báo cáo (đính kèm).

- Giáo viên hướng dẫn có trách nhiệm nhắc nhở sinh viên của mình phải có ý thức bảo vệ tài sản, tôn trọng các nhân viên của đơn vị thực tế.

3. Những trường hợp báo cáo thực tế không được chấp nhận:

- Sinh viên không thực hiện theo đúng kế hoạch thực tế.

- Nộp báo cáo không đúng thời hạn.

- Báo cáo nộp bằng bản photo, sao chép của các báo cáo khác.

- Sinh viên thực tế cùng đơn vị viết giống nhau.

- Báo cáo thiếu xác nhận của đơn vị thực tế, thiếu chữ ký và con dấu của đơn vị thực tế.

Trên đây là kế hoạch thực tế chi tiết của sinh viên nghề Cao đẳng Quản trị khách sạn khóa 01 năm học 2011-2012. Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc, nếu có khó khăn lập tức báo cáo giáo viên hướng dẫn và Khoa Khách sạn để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận :

- Hiệu trưởng (b/c);

- Website trường ;

- Phòng ĐT, CTHSSV, TC-HC (p/h);

- Sinh viên lớp 1CKS1, 1CKS2 (t/h);

- Cô Q.Châu, C.Hoài (t/h) ;

- Lưu: GVK.

P. TRƯỞNG KHOA KHÁCH SẠN

 

 

 

Đã ký

 

 

Đỗ Tiến Minh


File đính kèm :

Bài viết liên quan