Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 15(Khóa4, 5), tuần 8(khóa 6) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 14/11/2016 đến ngày 20/11/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

Bài viết liên quan