Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGÀY PHÁP LUẬT
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Ngày 04/4/2013; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số biện pháp thi hành. Trong đó quy định Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  được tổ chức hằng năm vào ngày 09 tháng 11.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 đáp ứng yêu cầu Chất lượng, Thiết thực, Hiệu quả.
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 tại trường như sau:
- Tổ chức quán triệt tới từng đoàn viên về ý nghĩa Ngày 09 tháng 11- Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về nội dung; ý nghĩa; mục đích của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trưc tiếp đến hoạt động đào tạo, dạy nghề, đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà trường.
- Xây dựng ý thức tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, viên chức, giáo viên và sinh viên học sinh thông qua nội dung các khẩu hiệu:
·        Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;
·        Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
·        Cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật;
·        Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức.
- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực về Du lịch mới ban hành năm 2014, 2015.

Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các Bí thư Chi đoàn triển khai nội dung này về sinh hoạt chi đoàn và báo cáo kết quả về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 15/11/2015

Bài viết liên quan