Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo việc nộp Đoàn phí năm học 2013 - 2014

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Thực hiện quy định về Đoàn phí theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí của đoàn viên; căn cứ Điều 40, 41, Chương XI, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo việc nộp đoàn phí năm học 2013-2014 cho các chi đoàn trực thuộc như sau:

1. Mức đóng đoàn phí:

Đối với đoàn viên có lương: 5.000 đồng/đoàn viên/tháng x 12 tháng = 60.000đ.

Đối với đoàn viên không có lương: 2.000 đồng/đoàn viên/tháng x 12 tháng = 24.000đ.

2. Trích nộp đoàn phí: Thực hiện theo điều lệ Đoàn

Mức trích nộp: chi đoàn được giữ lại hai phần ba (2/3) và nộp lên Đoàn Trường một phần ba (1/3) số tiền đoàn phí do đoàn viên đóng.

3. Thời gian trích nộp đoàn phí

Các chi đoàn lập danh sách đoàn viên và hoàn thành việc thu và trích nộp về Đoàn trường trước ngày 20/10/2013. (Kèm theo danh sách đoàn viên ký nộp theo mẫu).

Liên hệ đ/c Lê Thị Thảo – UV BTV Đoàn trường để nộp đúng thời hạn quy định (DĐ: 0907837347).


File đính kèm :

Bài viết liên quan