Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo về việc Về việc bầu Ban chấp hành lâm thời

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Để ổn định tổ chức và hoạt động của các Chi đoàn khóa 3, Ban thường vụ Đoàn trường thông báo việc bầu Ban chấp hành lâm thời như sau:

1. Thời gian: Các chi đoàn khóa 3 tổ chức bầu Ban chấp hành lâm thời và gửi danh sách về Đoàn trường (cô Huyền Trang - Ủy viên BCH Đoàn trường) trước ngày 20/10/2013. Danh sách ghi rõ họ tên, ngày sinh, tôn giáo, chức vụ được bầu, email, số điện thoại (theo mẫu đính kèm).

2. Số lượng: Ban chấp hành lầm thời của mỗi chi đoàn có 3 người gồm: 1 Bí thư, 1 Phó bí thư, và 1 ủy viên.

3. Trách nhiệm: Ban chấp hành lâm thời có trách nhiệm ổn định tổ chức và tham gia các hoạt động do Đoàn Trường tổ chức, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tiến hành Đại hội Chi đoàn khi có hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn trường.

Giao Đ/c Huyền Trang - Ủy viên BCH Đoàn trường chủ trì triển khai đến các chi đoàn và tổng hợp danh sách Ban chấp hành các chi đoàn theo đúng thời gian nêu trên./.


File đính kèm :
  • Mẫu danh sách Ban chấp hành lâm thời Chi đoàn Xem file | Download

Bài viết liên quan