Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng lần 1 năm học 2013 - 2014

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

Nhằm triển khai kế hoạch công tác năm học và kế hoạch tháng 10 năm học 2013-2014, Ban Thường vụ Đoàn trường triệu tập họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 9 năm 2013

2. Địa điểm: Phòng 3.2, 63 Phan Đăng Lưu

3. Thành phần:

- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường

- Bí thư hoặc phó bí thư các chi đoàn khóa 1 và khóa 2

- Bí thư hoặc lớp trưởng các chi đoàn khóa 3 (nếu chưa bầu bí thư)

4. Nội dung:

- Triển khai kế hoạch công tác năm học 2013-2014

- Triển khai kế hoạch công tác tháng 10

- Nghe các chi đoàn báo cáo tình hình đầu năm học

- Nắm lại số liệu đoàn viên

Đề nghị các chi đoàn báo cáo tình hình chi đoàn vào đầu năm học, số liệu đoàn viên, thanh niên. Có kiến nghị đề xuất với Đoàn trường các vấn đề vướng mắc.

Giao Đ/c Châu thông báo cho các chi đoàn khóa 1 và khóa 2, đ/c Rin thông báo cho khóa 3 đi họp đúng thành phần và đúng giờ.

Việc xử lý các đồng chí vắng họp không có lý do chính đáng sẽ được thực hiện theo đúng Điều lệ đoàn và trừ điểm thi đua của chi đoàn.

Bài viết liên quan