Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Niềm tin tất thắng” thành phố Đà Nẵng năm 2017

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

“Niềm tin tất thắng” thành phố Đà Nẵng năm 2017


File đính kèm :

Bài viết liên quan