Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Công tác quốc tế thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2013

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2019

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

BAN QUỐC TẾ

Số:   01  HD/QTTN

 

 

Hà Nội, ngày  04 tháng 3 năm 2013

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác quốc tế thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2013

-------------

 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn triển khai công tác quốc tế thanh niên của đơn vị năm 2013, cụ thể như sau:

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Đẩy mạnh các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên và thanh thiếu nhi các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực, các tổ chức thanh niên cánh tả, cộng sản, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

2. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam, về các tổ chức thanh niên Việt Nam và các phong trào hành động của tuổi trẻ; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hỗ trợ thanh niên tham gia hội nhập quốc tế.

3. Đẩy mạnh nắm bắt tình hình, đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước; Tăng cường giáo dục ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, cổ vũ thanh niên giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về Tổ quốc.

4. Tăng cường khai thác nguồn lực quốc tế phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

1. Đẩy mạnh các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên và thanh thiếu nhi các nước

* Yêu cầu: Tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, Kế hoạch số 379-KH/TWĐTN ngày 09/3/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW; Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch triển khai công tác quốc tế năm 2013.

* Biện pháp:

- Hoàn thành việc phân công lãnh đạo và cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách phụ trách công tác quốc tế thanh niên ở đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quốc tế Trung ương Đoàn chọn cử nhân sự phù hợp, đạt tiêu chuẩn tham gia các hoạt động quốc tế thanh niên do Trung ương Đoàn và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên tổ chức.

- Tập trung, ưu tiên tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng Campuchia, Lào, Trung Quốc, các hoạt động cụ thể như: Tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn giao lưu thanh thiếu nhi, giao lưu biên giới, hợp tác thương mại, đầu tư doanh nhân trẻ; Tổ chức các đoàn tình nguyện hoạt động tại Lào và Campuchia về xóa đói giảm nghèo; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, bảo vệ môi trường.

- Khuyến khích tổ chức các hoạt động phối hợp, giao lưu với thanh niên và các tổ chức thanh niên khác trên thế giới; nghiên cứu việc triển khai một số hoạt động hợp tác với Nhật Bản nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

2. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam, về các tổ chức thanh niên Việt Nam và các phong trào hành động của tuổi trẻ; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hỗ trợ thanh niên tham gia hội nhập quốc tế.

- Tập hợp, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, thông tin đối ngoại về địa phương, đơn vị mình như: tặng phẩm đặc sắc của địa phương, tờ rơi giới thiệu về địa phương, giới thiệu về tổ chức Đoàn Thanh niên bằng tiếng nước ngoài…

- Tích cực trang bị kiến thức, kỹ năng cho đại biểu được chọn cử tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế. Một số nội dung cơ bản gồm: giới thiệu, quảng bá về đất nước Việt Nam, địa phương, đơn vị mình; các chương trình, hoạt động lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Trung ương và cấp đơn vị.

- Định kỳ tổ chức các hoạt động truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, nghe nói chuyện về hội nhập quốc tế cho thanh niên kèm theo tài liệu tập huấn, tuyên truyền. Một số chủ đề cần tập trung triển khai trong năm 2013 như: lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị đối với các nước láng giềng; mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015; Năm hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản 2013.

- Tổ chức các hoạt động, xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên hội nhập, như: câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, câu lạc bộ hữu nghị Quốc tế...

- Lên kế hoạch và tổ chức cho cán bộ đoàn chuyên trách thi Olympic tiếng Anh ở cấp tỉnh; chọn cử nhân sự tham gia thi ở cấp khu vực và cấp toàn quốc (theo Đề án riêng của Trung ương Đoàn).

3. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước; Tăng cường giáo dục ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, cổ vũ thanh niên giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về Tổ quốc

- Các đơn vị tăng cường nắm bắt tình hình, giữ mối liên hệ thường xuyên với thanh niên, sinh viên tại địa phương, đơn vị mình đang học tập, sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

- Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu nhân dịp thanh niên, sinh viên Việt Nam trở về nước trong các kỳ nghỉ; tổ chức cho thanh niên ngoài nước và kiều bào trẻ tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tại địa phương.

- Có các hình thức khen thưởng, trao học bổng cho tập thể và cá nhân các thanh niên, sinh viên địa phương tiêu biểu đang học tập, lao động và sinh sống ở nước ngoài.

4. Tăng cường khai thác nguồn lực quốc tế phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tại địa phương, đơn vị mình triển khai các dự án quốc tế về thanh thiếu nhi.

- Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu các đối tác nước ngoài để xây dựng dự án hợp tác, khai thác nguồn lực phục vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

III. Tổ chức thực hiện.

- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn căn cứ hướng dẫn này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động đối ngoại của đơn vị trong năm 2013 và gửi báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn, qua Ban Quốc tế trước ngày 01/4/2013; báo cáo công tác quốc tế thanh niên 06 tháng đầu năm 2013 gửi trước ngày 15/6/2013; báo cáo công tác quốc tế thanh niên năm 2013 gửi trước ngày 15/11/2013 (địa chỉ Ban Quốc tế: số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại/fax: 04.6263 1934; email: qttntwd@googlegroups.com).

- Các Ban phong trào Trung ương Đoàn khi có các hoạt động liên quan đến yếu tố nước ngoài cần báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Ban Quốc tế trước khi triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- Các ban, đ/vị TW Đoàn;

- Lưu QT.

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Phương Chi

Bài viết liên quan