Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày cập nhật: Thứ tư, 08/04/2020
-Công văn số:2057/UBND-VHXH về việc triển khai Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (xem chi tiết!)
-Công văn số:2089/UBND-VHXH về việc triển khai cụ thể Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ (xem chi tiết!)
-Công văn số:2205/UBND-VHXH về việc triển khai công văn số 2601 của Văn phòng Chính phủ (xem chi tiết!)

Bài viết liên quan