Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

HƯỚNG DẪN | Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đ

Ngày cập nhật: Thứ năm, 26/05/2022
HƯỚNG DẪN 
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"
Chi tiết xem tại đây

Bài viết liên quan