Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Ban hành kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024 và đăng ký lớp môn học/modun đối với sinh viên khóa 12, học kỳ 1 năm học 2023-2024

Ngày cập nhật: Thứ hai, 07/08/2023
Ban hành kế hoạch giảng dạy năm 2023-2024 và đăng ký lớp môn học/modun đối với sinh viên khóa 12, học kỳ 1 năm 2023-2024
Xem tại đây

Bài viết liên quan