Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tài liệu tham khảo học tập

Ngày cập nhật: Thứ hai, 16/09/2019
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] TS. Nguyễn Văn Mạnh - TS Phạm Hồng Chương, Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2006.
[2] GS - TS. Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.
[3] TS. Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.
[4] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quóc gia, năm 2009
[5] Tiểu ban phân tích nghề, Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành, 2009
[6] GS - TS. Nguyễn Văn Đính – TS Trần Thị Hường, Kinh tế du lịch, NXB Lao động xã hội, 2004
[7] Luật Du lịch Việt Nam 2006, NXB Chính trị Quốc gia
[8] Kinh tế du lịch, tài liệu dịch của Phạm Ngọc Uyển – Bùi Ngọc Chưởng từ Bộ sách giới thiệu những kiến thức thời đại của RoBert Lanquar, NXB Thế giới 1993.
[9] Marketing du lịch, tài liệu dịch của Ban tiếng Pháp NXB Thế giới dịch và Đỗ Ngọc Hải, NXB Thế giới 1992.
[10] GS. TS Nguyễn Thành Độ - TS Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội, năm 2004.
[11] Trần Kim Dung: Quản trị nguồn nhân lực - NXB Giáo dục, năm 2001.
[12] Ths. Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang, Marketing Du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2001.
[13] TS. Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 1998.
[14] Tiếp thị điểm đến phân tích lữ hành và du lịch, Tài liệu dịch của Hội đồng Khoa học kỹ thuật  Tổng cục Du lịch từ  Mintel International Group Ltd, năm 2005
[15] Nguyễn Trọng Đặng, Nguyễn Doãn Thị Liễu, Vũ Đức Minh, Trần Thị Phùng: Quản trị doanh nghiệp khách sạn du lịch - NXB Thống kê, năm 2003.
 

Bài viết liên quan