Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tài liệu tuyên truyền biển đảo năm 2013

Ngày cập nhật: Thứ năm, 07/02/2013

Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xác định ý thức trách nhiệm và hành động hướng về biển, đảo; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Ban thường vụ Đoàn trường ban hành tài liệu để quán triệt và triển khai tài liệu tuyên truyền biển, đảo Việt Nam.

File đính kèm :
  • Tài liệu tuyên truyền biển đảo Việt Năm năm 2013 Xem file | Download

Bài viết liên quan