Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

KT

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a. Tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
b. Chủ trì phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị liên quan tổ chức các kỳ thi kết thúc môn theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường;
c. Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo của Trường;
d. Tổ chức, giám sát quá trình in sao, đóng gói đề thi, khâu chấm thi đúng quy định. Tham mưu Lãnh đạo Nhà trường xử lý những trường hợp phát hiện đề thi và đáp án sai sót không đúng quy định;

Chi tiết