Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

dvtc-banner-25
1111

Phòng Hành chính - Tổng Hợp

Phòng Hành chính Tổng hợp có nhiệm vụ cụ thể như sau 
1. Nhiệm vụ Tổ chức Cán bộ
a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về mô hình tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của Trường;
b. Xây dựng kế hoạch về nhân sự dài hạn và hàng năm;
c. Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh trình Hiệu trưởng phê duyệt;

Chi tiết