Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Phòng đào tạo

Ngày cập nhật: Thứ tư, 10/07/2019

Phòng Đào tạo được thành lập theo quyết định số 06/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng có một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tham mưu, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới, nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề;

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn trường cho từng khóa học, năm học, học kỳ; lập thời khoa biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy học tập theo kế hoạch;

3. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy học tập ở các khoa; chủ động đề xuất việc bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định.

4. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ thống đào tạo của trường theo đúng quy chế về đào tạo nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ.

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra báo cáo thống kê khối lượng giảng dạy của các khoa để nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy học tập;

6. Tiếp nhận, tổng hợp thông tin, giúp Hiệu trưởng dự thảo các văn bản chỉ đạo và phương hướng nhiệm vụ, tổng kết năm học, thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất;

7. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán quản lý ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác của Trường dành cho đào tạo nghề và thanh toán tiền giảng cho giáo viên theo quy định của nhà trường;

8. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng:

9. Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh-sinh viên về quy chế học tập, kiểm tra, thi;

10. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh các hệ đào tạo hàng năm;

11. Quản lý tốt hồ sơ sinh viên;

12. Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.