Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có các chức năng, nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ Đào tạo
a. Tham mưu, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới theo quy định của pháp luật;
b. Tham mưu, xây dựng các quy định, quy chế, quy trình chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo;
c. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề của Trường; Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng đề thi, đáp án theo đúng quy định. Chủ trì lập kế hoạch tổ chức chỉnh sửa lớn đối với chương trình đào tạo;

Chi tiết