Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

CTHSSV
hs-sv-dvtc-banner

Phòng Khảo thí, ĐBCLGD & Công tác Sinh viên

Phòng Công tác học sinh, sinh viên có các chức năng, nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ quản lý học sinh, sinh viên (HSSV)
a. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý HSSV, kiểm tra việc thực hiện nề nếp, theo dõi giúp đỡ HSSV tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác ngoài giờ học;
b. Đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV, kiến nghị việc khen thưởng và kỷ luật HSSV;
c. Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, biện pháp kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm quản lý và giáo dục toàn diện cho HSSV của Trường;

Chi tiết