Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo V/v thay đổi lịch thi kết thúc môn học/mô đun lần1,HK1,khóa 9, các môn NV văn phòng 9CLH1,9CLH2, Định mức và thực đơn 9CCB, NNCN lữ hành 9CLH2(nói), NNCNCBMA 9CCB(nói), Marketing DL 9CCB,9CLH2, TH NVCBMA Á

Ngày đăng: 07/01/2021 Download

Tin khác