Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

KS
dvtc-banner1
dvtc-banner-15
dvtc-banner-14
dvtc-banner-12
dvtc-banner-10
dvtc-banner-9-1
dvtc-banner-17

Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng

Khoa Quản trị Khách sạn và Nhà hàng có chức năng, nhiệm vụ sau:
Khoa là đơn vị quản lý hành chính thuộc Trường, trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch, quy định của Trường, gồm:
1. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:
2.1. Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được giao; tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình môn học theo định hướng phát triển của Trường;

Chi tiết