Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

KTCB
cddl

Khoa kiến thức cơ bản - cơ sở ngành

Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành có chức năng, nhiệm vụ:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;
2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình giảng dạy;
4. Quản lý giảng viên, nhân viên, người học thuộc khoa quản lý;

Chi tiết