Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Diễn đàn triển khai phong trào "sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2018-2022

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/09/2022
       Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội năm học 2022-2023; Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TWHSV, ngày 11/4/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nhằm tạo môi trường, động lực để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Ngày 26 tháng 9 năm 2022 vừa qua, Đoàn Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng triển khai diễn đàn Sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018 – 2022 cho gần sinh viên Nhà trường
     
             
        Với ý nghĩa thiết thực phát huy vai trò người bạn đồng hành của Hội sinh viên với sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện; tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động. Thông qua diễn đàn giúp sinh viên hiểu sâu và đúng về quyền lợi khi đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”& “Tập hể sinh viên 5 tốt” các cấp. Từ đó giúp cá nhân từng sinh viên có định hướng đúng đắn phấn đấu đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp.


 

Bài viết liên quan