Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN HỢP TÁC VÀ KẾT HỢP HƯỚNG NGHIỆP TỪ TẬP ĐOÀN MOS BURGER - NHẬT BẢN