Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tham quan du lịch hè cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn năm 2019