Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu Trung tâm thông tin thư viện

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019
1. Nhiệm vụ Thông tin, Thư viện
a. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Trung tâm, tổ chức điều phối toàn bộ hệ  thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường; xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm thành Trung tâm thông tin, tư liệu, khoa học theo hướng hiện đại;
b. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ yêu cầu phát triển của Nhà trường;
c. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các Thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin, tư liệu, thư viện;
d. Bổ sung, phát triển, cập nhật nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản (nếu có), các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, các dạng tài liệu khác của Nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu, tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện trong nước và quốc tế;
đ. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu;
e. Hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin-thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và quy định của pháp luật;
g. Tổ chức kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và tài sản khác của Trung tâm, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2. Nhiệm vụ Công nghệ thông tin
a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học;
b. Xây dựng các quy định tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin, các ứng dụng và dịch vụ mạng phục vụ cho nhà Trường theo kế hoạch được duyệt;
c. Xây dựng kế hoạch, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng và các phương tiện có liên quan đến hệ thống máy tính; khắc phục sự cố kỹ thuật của các máy tính, mạng, điện thoại nội bộ; Quản lý và vận hành các phòng học tin học, ngoại ngữ của Trường đảm bảo sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ trang thiết bị điện tử, công nghệ của Trường.
d. Quản trị hệ thống mạng và kết nối Internet, E-office của Trường, đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống mạng và các dữ liệu thông tin trên mạng của Trường.
đ. Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao dổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường.
e. Quản lý và thực hiện công tác truyền thông trên các trang thông tin điện tử (website, Facebook) của Nhà trường; phối hợp với các đơn vị trong nhà trường để cập nhật thông tin và quản lý thông tin. Đưa nội dung trang tin đã được Trưởng ban biên tập duyệt lên website.
3. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và quan hệ doanh nghiệp
a. Tham mưu cho Hiệu Trưởng về công tác tổ chức, quản lý, liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn với các cơ sở đào tạo, trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp trong nước và quốc tế… gắn với nhu cầu của xã hội theo đúng quy định pháp luật;
b. Lập kế hoạch đào tạo trên cơ sở hợp đồng đào tạo với các tổ chức và cá nhân người học theo sự phân cấp của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau khi được phê duyệt;
c. Phối hợp với các đối tác xây dựng nội dung chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của các tổ chức, cá nhân;
d. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác liên kết với doanh nghiệp về mọi mặt để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường;
đ. Khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của xã hội, là cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp;
e. Phối hợp với các khoa bố trí giảng viên giảng dạy theo kế hoạch đã được duyệt;
f. Tổ chức tham quan, thực tập cho người học theo quy định.
4. Nhiệm vụ khác
a. Quản lý tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có) và nguồn nhân lực của Trung tâm, theo quy định của pháp luật;
b. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
  • phong-quan-ly-khoa-hoc-va-hop-tac-quoc-te-photo2
  • phong-quan-ly-khoa-hoc-va-hop-tac-quoc-te