Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có các chức năng, nhiệm vụ sau:
a. Tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
b. Chủ trì phối hợp với các Phòng, Khoa, đơn vị liên quan tổ chức các kỳ thi kết thúc môn theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường;
c. Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo của Trường;
d. Tổ chức, giám sát quá trình in sao, đóng gói đề thi, khâu chấm thi đúng quy định. Tham mưu Lãnh đạo Nhà trường xử lý những trường hợp phát hiện đề thi và đáp án sai sót không đúng quy định;
đ. Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến kết quả điểm thi của sinh viên; bàn giao kết quả thi của HSSV cho các đơn vị liên quan;
e. Thống kê, phân tích, đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả thi của HSSV; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ để cải tiến và nâng cao chất lượng các khâu làm đề thi, tổ chức thi và chấm thi;
f. Tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng dạy nghề trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng cục dạy nghề;
g. Xây dựng các quy trình và các bảng biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng làm cơ sở để các đơn vị thực hiện;
h. Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và tự kiểm định chất lượng dạy nghề. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng dạy nghề trong Nhà trường;
i. Nghiên cứu, rà soát và thực hiện các hình thức kiểm định Chất lượng đào tạo; Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và tự kiểm định chất lượng dạy nghề. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng dạy nghề trong Nhà trường;
k. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch để đánh giá kiểm định chất lượng tay nghề của giảng viên và HSSV Trường;
l. Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức đào tạo theo đúng quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và quy chế của Nhà trường;
m. Tham mưu Hiệu trưởng các giải pháp, kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
n. Tiếp nhận các loại đơn từ, hồ sơ, công văn… liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, điều tra, giám sát chất lượng đào tạo của trường; kịp thời báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng các biện pháp xử lý;
o. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại tài sản, trang thiết bị được Nhà trường giao;
p. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.