Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 12/07/2019
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế có các chức năng, nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ Đào tạo
a. Tham mưu, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới theo quy định của pháp luật;
b. Tham mưu, xây dựng các quy định, quy chế, quy trình chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo;
c. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề của Trường; Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng đề thi, đáp án theo đúng quy định. Chủ trì lập kế hoạch tổ chức chỉnh sửa lớn đối với chương trình đào tạo;
d. Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo của toàn khóa học; kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu của từng năm học, học kỳ. Quản lý, điều tiết tiến độ, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu đảm bảo thời gian và khối lượng đào tạo của các khóa học;
đ. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Khoa và các tổ bộ môn trong công tác biên soạn giáo trình và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận với thực tế và chú trọng kỹ năng nghề;
e. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và quy chế, quy định giảng dạy học tập ở các khoa; chủ động đề xuất việc bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định;  
f. Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm đối với tất cả các hệ và trình độ đào tạo của Nhà trường;
g. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ hệ thống đào tạo của Trường theo đúng các quy chế, quy định về đào tạo nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành; tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về công tác giáo vụ và học vụ;
h. Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh, sinh viên về quy chế học tập, kiểm tra, thi; Tiếp nhận và xử lý các đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề;
i. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác, phổ biến, quán triệt các quy chế, quy định liên quan cho giảng viên; Tổ chức các hội giảng cấp trường; Tổ chức cho giảng viên thi đánh giá kỹ năng nghề, tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp; Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong Nhà trường;
k. Chủ trì lập kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp và làm thủ tục học sinh, sinh viên ra trường;
m. Cấp và quản lý bản chính và bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, giấy chứng nhận, bảng điểm, kết quả học tập các trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật và của Nhà trường;
n. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập của học sinh, sinh viên toàn trường;
o. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác liên kết với doanh nghiệp về mọi mặt để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.
2. Nhiệm vụ Quản lý khoa học
a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học ngắn hạn và dài hạn của Nhà trường; triển khai ứng dụng kỹ thuật hàng năm trong cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trên cơ sở những đề tài tham gia nghiên cứu với Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường khác và do yêu cầu liên quan đến ngành nghề đào tạo của Trường;
b. Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển công tác hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước;
c. Xây dựng, tổng hợp kế hoạch khoa học công nghệ, quản lý và điều phối các hoạt động khoa học công nghệ trong Trường, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ;
d. Thực hiện việc đăng ký đề tài nghiên cứu cấp Trường, cấp ngành, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp Nhà nước và tổ chức triển khai các đề tài đã được phê duyệt;
đ. Tiếp nhận, trình Hiệu trưởng duyệt, hướng dẫn và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; Đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn;
e. Chủ trì tổ chức các buổi hội thảo, báo cáo khoa học về chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động của Nhà trường;
f. Chủ trì, phối hợp với các Phòng Khoa, bộ môn và đơn vị ngoài trường quản lý, điều phối đầu mối và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và các hợp đồng nghiên cứu khoa học của Trường;
g. Tham mưu cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên;
h. Thực hiện các thủ tục để thẩm định/xét duyệt/nghiệm thu/đánh giá các báo cáo, đề tài/đề án/dự án nghiên cứu khoa học theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;
i. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.
3. Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế
a. Thiết lập mối quan hệ và phối hợp giải quyết công việc liên quan với các chức năng trong công tác hợp tác quốc tế;
b. Nghiên cứu thị trường lao động và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Trường nhằm mục đích tạo thị trường cho sinh viên ra trường, mở rộng liên doanh, liên kết đào tạo;
c. Xây dựng các đề án, văn bản chương trình hợp tác, liên kết; chủ trì triển khai các dự án hợp tác quốc tế;
d. Đầu mối tiếp xúc với đối tác nước ngoài, giúp Hiệu trưởng chuẩn bị các nội dung văn bản hợp tác; tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của Trường với các đối tác; quản lý tài liệu, văn bản thỏa thuận quốc tế; đưa đón khách quốc tế;
đ. Dịch các văn bằng, tài liệu do Trường ban hành ra tiếng nước ngoài và các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phục vụ công tác đối ngoại của cán bộ, giáo viên và của Trường;
e. Chịu trách nhiệm đón tiếp đoàn ra, đoàn vào và tổ chức ký kết với các đối tác hợp tác với Trường;
f. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
4. Nhiệm vụ khác
a. Trực tiếp quản lý công tác giáo vụ và phối hợp với các khoa thực hiện tốt công tác giáo vụ phục vụ đào tạo;
b. Thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất cho Hiệu trưởng và các cấp quản lý về công tác tuyển sinh và công tác đào tạo;
c. Phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp và các Khoa xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên;
d. Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với giảng viên trong Trường; kiểm tra báo cáo, thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên các khoa theo học kỳ và năm học để Trường trả thù lao;
đ. Quản lý tài sản, tư liệu và nguồn nhân lực của Phòng theo quy định của pháp luật; Đề xuất nhu cầu cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập;
e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.