Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019
Phòng Công tác học sinh, sinh viên có các chức năng, nhiệm vụ sau:
1. Nhiệm vụ quản lý học sinh, sinh viên (HSSV)
a. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý HSSV, kiểm tra việc thực hiện nề nếp, theo dõi giúp đỡ HSSV tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động dịch vụ và các hoạt động khác ngoài giờ học;
b. Đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV, kiến nghị việc khen thưởng và kỷ luật HSSV;
c. Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, biện pháp kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm quản lý và giáo dục toàn diện cho HSSV của Trường;
d. Tổ chức triển khai công tác quản lý HSSV theo qui chế công tác học sinh sinh viên do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành; chủ trì việc đánh giá xếp loại HSSV theo qui định;
đ. Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV; Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, nhận thức chính trị của học sinh, sinh viên để đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết;
e. Tổ chức đối thoại định kỳ thường niên giữa Hiệu trưởng với HSSV;
f. Chủ trì thực hiện các chế độ chính sách của HSSV theo qui định của pháp luật;
g. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động trong HSSV; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà trường.
h. Nghiên cứu nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, tư vấn việc làm cho HSSV;
i. Quản lý hồ sơ HSSV; Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV;
k. Thực hiện công tác tiếp nhận sinh viên khóa mới nhập học, tổ chức và chỉ định Ban cán sự lớp sinh viên lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khóa học, làm thẻ sinh viên;
l. Tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học;
m. Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh.
2. Nhiệm vụ quản lý Ký túc xá (KTX)
a. Thực hiện công tác quản lý khu nội trú theo qui định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
b. Bố trí chỗ ở nội trú cho HSSV theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt; thực hiện việc đăng ký tạm trú, tạm vắng của HSSV; tổ chức kiểm tra việc chấp hành nội quy khu nội trú của HSSV; tiến hành thu tiền điện, tiền nước, tiền phòng ở của HSSV;
c. Quản lý và bảo quản cơ sở vật chất được Nhà trường giao để phục vụ ăn, ở, sinh hoạt của đối tượng ở KTX;
d. Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Khoa tổ chức đón tiếp, sắp xếp cho HSSV và khách vào ở tại KTX Trường theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định của Trường;
đ. Tổ chức quán triệt và triển khai các giải pháp thực hiện nội quy, quy định của Nhà trường đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường khu vực KTX;
e. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của HSSV, kịp thời báo cáo Ban giám hiệu Nhà trường;
f. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị, xã hội để thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý HSSV theo phân cấp của Nhà trường;
g. Phối hợp với y tế Trường tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong KTX;
h. Trực tiếp xử lý trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Ban quản lý KTX hoặc đề xuất xử lý các trường hợp HSSV vi phạm nội quy, quy định; đề nghị khen thưởng đối với HSSV có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường KTX. Tổ chức tốt phong trào tự quản đối với HSSV ở KTX;
i. Phối hợp với các phòng, khoa chức năng và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho HSSV ở KTX;
k. Làm đầu mối quản lý, tổ chức khai thác có hiệu quả các dịch vụ của KTX;
l. Tổ chức trực Ký túc xá 24 giờ/ ngày.
3. Nhiệm vụ Quản lý, khai thác và cung ứng các hoạt động dịch vụ
a. Chịu trách nhiệm quản lý và cung ứng các hoạt động dịch vụ phục vụ nhu cầu học sinh, sinh viên của Trường và các tổ chức, cá nhân khác như: Căng tin, Thể thao, khu giặt là và các hoạt động dịch vụ có thu khác trong Nhà trường….;
b. Lập kế hoạch tổ chức khai thác có hiệu quả các hoạt động dịch vụ. Liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc triển khai các hoạt động dịch vụ.
4. Nhiệm vụ khác
a. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại tài sản, trang thiết bị và nguồn nhân lực được Nhà trường giao;
b. Thực hiện công tác thống kê báo cáo theo quy định;
c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.