Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu Khoa Quản trị Khách sạn và Nhà hàng

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019
I. Khoa Quản trị Khách sạn và Nhà hàng có chức năng, nhiệm vụ sau:
Khoa là đơn vị quản lý hành chính thuộc Trường, trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch, quy định của Trường, gồm:
1. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:
2.1. Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được giao; tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình môn học theo định hướng phát triển của Trường;
2.2. Thường xuyên rà soát chương trình, giáo trình để xây dựng kế hoạch, chỉnh sửa chương trình, giáo trình trên cơ sở nghiên cứu cải tiến, bổ sung nhằm thường xuyên đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với thực tế;
2.3. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học, đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp;
2.4. Quản lý chất lượng dạy và học thuộc phạm vi của khoa quản lý: Quản lý chuyên môn, phân bổ giảng viên cơ hữu, mời giảng viên thỉnh giảng cho các hệ đào tạo của Trường; Kiểm tra, báo cáo thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa; Thực hiện các quy chế giảng dạy của giảng viên;
2.5. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Khoa theo định hướng của Nhà trường;
2.6. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác với các doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa;
2.7. Phối hợp với Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức học bù, học lại; phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học cho sinh viên;
3. Phân công giảng viên thuộc Khoa làm công tác giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp; Thực hiện đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện của HSSV thuộc khoa quản lý thông qua báo cáo định kỳ của GVCN theo học kỳ, năm học. Trên cơ sở chất lượng đào tạo, đề xuất những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
4. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, thực tế nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa; Phát hiện và giới thiệu giảng viên giỏi cho Trường để tuyển dụng giảng viên cơ hữu hoặc mời làm giảng viên thỉnh giảng;
5. Thực hiện thủ tục thanh toán tiền giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng và tiền vượt giờ cho giảng viên thuộc Khoa;
6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị của đơn vị;
7. Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.
II. Khoa Quản trị Khách sạn, Nhà hàng có 04 Bộ môn trực thuộc gồm:
1.Bộ môn Lễ tân khách sạn;
2.Bộ môn Nghiệp vụ Lưu trú;
3.Bộ môn Nghiệp vụ Nhà hàng;
4.Bộ môn Nghiệp vụ Bar.
III. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn thuộc khoa
Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về học thuật, đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và các công việc chuyên môn khác được Trường giao, gồm:
1. Thực hiện nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa;
2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
3. Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo (giảng dạy, thực hành, thực tế, thực tập...) đối với các môn học do Bộ môn quản lý;
4. Bảo đảm thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ giảng dạy, học tập đối với các môn học đảm nhận đúng quy định;
5. Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong Bộ môn. Tổ chức sinh hoạt Bộ môn về nội dung chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
6. Triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn;
7. Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, thực tập thực tế nâng cao trình độ của giảng viên thuộc Bộ môn;
8. Chịu trách nhiệm chính về công tác mời giảng viên thỉnh giảng các môn học do Bộ môn phụ trách;
9. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn theo sự phân công của Trường và của Khoa;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Khoa và lãnh đạo Nhà trường giao.