Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 12/07/2019

Phòng Hành chính Tổng Hợp có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau :

1. Nhiệm vụ Tổ chức Cán bộ
a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về mô hình tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của Trường;
b. Xây dựng kế hoạch về nhân sự dài hạn và hàng năm;
c. Chủ trì phối hợp với phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh trình Hiệu trưởng phê duyệt;
d. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng hàng năm theo kế hoạch được duyệt;
đ. Soạn thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến quản lý, sử dụng lao động, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc sắp xếp, bố trí, điều chuyển, đề bạt cán bộ, giảng viên và người lao động;
e. Nghiên cứu nhu cầu đào tạo, xây dựng các chương trình bồi dưỡng đào tạo cán bộ, giáo viên, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và tổ chức các hoạt động đào tạo theo kế hoạch;
f. Thực hiện các thủ tục phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà giáo, các chức danh giảng viên; giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính;
g. Triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, giảng viên và người lao động;
h. Hướng dẫn, tổng hợp công tác đánh giá cán bộ, giảng viên và người lao động hàng tháng, năm, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật;
i. Quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định.
2. Nhiệm vụ Hành chính Quản trị
a. Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của Nhà trường; Xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường; Phụ trách công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất; Quản lý thiết bị, quản lý điện nước khu học tập, phòng chống cháy nổ khu học tập và làm việc của Trường; Tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;
b. Chuẩn bị cơ sở vật chất (trang trí phòng, âm thanh, ánh sáng) cho các cuộc họp, hội nghị, hoạt động chung của Nhà trường và các hoạt động của các phòng, khoa;
c. Quản lý vệ sinh môi trường toàn bộ khu học tập và làm việc của Trường, đảm bảo cho Nhà trường xanh - sạch - đẹp;
d. Quản lý các công văn giấy tờ gửi đến và đi các nơi trong và ngoài Nhà trường, thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật theo quy định. Cấp các loại giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng, quản lý con dấu của Trường;
đ. Làm lịch công tác, làm thư ký ghi biên bản cho các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì;
e. Quản lý thuốc và hồ sơ y tế toàn trường, phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, khám và sơ cứu, giới thiệu người lao động và học sinh, sinh viên đi bệnh viện tuyến trên;
f. Công khai các thủ tục hành chính như: Thủ tục sửa chữa thiết bị, thủ tục mua sắm thiết bị, quy định sử dụng, bảo quản thiết bị, quy định đăng ký giảng đường, phòng học;
g. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ tốt tài sản, cơ sở vật chất của Trường.
3. Nhiệm vụ Tài chính Kế toán
a. Tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn (5 năm và hàng năm), các chương trình, dự án của Trường, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;
b. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Trường sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;
c. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành có liên quan ban hành và tổ chức hướng dẫn thực hiện những chủ trương, chính sách cụ thể ưu đãi đầu tư để phát triển hoạt động của Nhà trường;
d. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, tham gia thẩm định, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư có liên quan của Nhà trường. Xây dựng các kế hoạch xúc tiến đầu tư đối với các dự án của Trường;
đ. Căn cứ vào chương trình công tác của Trường, chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước được giao hàng năm, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi ngân sách hàng quý, năm theo quy định, chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi phí để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ hoạt động của Trường;
e. Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; Kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chi tiêu kinh tế- tài chính và các định mức của Nhà nước và của Trường theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả;
f. Thu thập xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán; Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn quỹ; đề xuất các định mức và giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của Trường. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định;
g. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác theo quy định. Hàng tháng báo cáo Hiệu trưởng tình hình hoạt động thu, chi tài chính của Trường;
h. Phối hợp với các Phòng, Khoa, trung tâm thực hành tổ chức quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn trường. Chủ trì công tác kiểm kê; kiểm tra định kỳ hoặc bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi việc sửa chữa, nâng cấp đổi mới tài sản cố định, phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định. Tham gia và theo dõi việc thanh lý, điều chuyển tài sản cố định giữa các Phòng, Khoa và đơn vị trực thuộc;
i. Chủ trì việc xây dựng, bổ sung, thay đổi quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế, quy định liên quan đến quản lý tài chính để trình Hiệu trưởng phê duyệt; triển khai công tác và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định.
4. Nhiệm vụ khác
a. Quản lý tài sản, tư liệu và nguồn nhân lực của Phòng theo quy định của pháp luật;
b. Thực hiện các báo cáo, thống kê theo quy định;
c. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.