Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu Khoa Kiến thức cơ bản - Cơ sở ngành

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019
Khoa Kiến thức cơ bản có chức năng, nhiệm vụ:
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;
2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình giảng dạy;
4. Quản lý giảng viên, nhân viên, người học thuộc khoa quản lý;
5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Nhà trường; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;
6. Thường xuyên rà soát chương trình, giáo trình để xây dựng kế hoạch, chỉnh sửa, biên soạn chương trình, giáo trình trên cơ sở nghiên cứu cải tiến, bổ sung nhằm thường xuyên đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với thực tế;
7. Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cho các hệ đào tạo chính quy của Trường;
8. Xây dựng hệ thống Ngân hàng đề thi (gồm: đề cương ôn tập, đề thi, đáp án) cho từng môn học do Khoa quản lý;
9. Quản lý đề thi, lập kế hoạch và bố trí giảng viên, giám thị, giám khảo kiểm tra, thi ở từng Khoa, Bộ môn; 
10. Phân công các giảng viên thuộc khoa làm công tác giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp, giáo vụ; Thực hiện đánh giá, phân loại kết quả học tập, rèn luyện của HSSV thuộc khoa quản lý thông qua báo cáo định kỳ của GVCN theo học kỳ, năm học. Trên cơ sở chất lượng đào tạo, đề xuất những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
11. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực tế nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa; Phát hiện và giới thiệu giảng viên giỏi cho Trường để tuyển dụng giảng viên cơ hữu hoặc mời làm giảng viên thỉnh giảng;
12. Quản lý chất lượng dạy và học thuộc phạm vi của khoa quản lý; Quản lý chuyên môn, phân bổ giảng viên cơ hữu, mời  giảng viên thỉnh giảng cho các hệ và trình độ đào tạo của Trường; Kiểm tra, báo cáo thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa; Thực hiện các quy chế giảng dạy của giảng viên;
13. Phát triển các phương pháp tổ chức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các nghề, các hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;
14. Thực hiện thủ tục thanh toán tiền giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng và tiền vượt giờ cho giảng viên;
15. Quản lý các nguồn nhân lực lao động, tài sản, tư liệu, tài chính của đơn vị (nếu có);
16. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường;
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Khoa Kiến thức Cơ bản bao gồm 2 tổ bộ môn: Kiến thức Cơ bản, Kiến thức cơ sở ngành. Các môn thuộc tổ Kiến thức Cơ bản sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng chung về ngành du lịch của Việt Nam. Các môn thuộc tổ Kiến thức cơ sở sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng cho từng chuyên ngành đang giảng dạy tại trường như: Quản trị Khách sạn, quản trị Nhà hàng, hoặc quản trị Lữ hành......Các môn học thuộc khoa Kiến thức Cơ bản được xem là các môn học đặt nền móng cho sinh viên xây tiếp những viên gạch cao hơn trong chương trình của từng ngành được đào tạo tại nahf trường. Ngoài ra,  Hàng năm Khoa còn có nhiệm vụ tổ chức các khóa học về giáo dục an ninh - quốc phòng cho học sinh, sinh viên nhà trường.