Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giới thiệu Công đoàn Trường Đẳng Du lịch Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Thứ ba, 10/09/2019
GIỚI THIỆU
- Công Đoàn là tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, hoạt động theo qui định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo qui định của luật giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng , nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội.
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
-  Ban chấp hành Công đoàn Trường có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Công đoàn trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Ban chấp hành Công đoàn Trường có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với Hiệu trưởng Nhà trường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do Ban chấp hành đề ra; đề xuất sự hỗ trợ từ chính quyền và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các kỳ họp, Hội nghị của Công đoàn Trường.       
- Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, đoàn viên để có biện pháp kịp thời giải quyết thỏa đáng.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, tập huấn…các hoạt động với Công đoàn cấp trên và đề ra chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và năm.
- Chỉ đạo, kiểm tra đối với các Tổ công đoàn.
- Quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định của Tổng liên đoàn.