Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Giá trị cốt lõi

Ngày cập nhật: Thứ hai, 22/07/2019
CHẤT LƯỢNG - KỸ NĂNG - THÍCH ỨNG
CHẤT LƯỢNG: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo để đào tạo, cung ứng đội ngủ lao động có kỹ năng tay nghề cao;
KỸ NĂNG: Chú trọng trau dồi kỹ năng nghề, nâng cao ý thức thái độ, tạo dựng nền móng vững chắc cho sự nghiệp người học;
THÍCH ỨNG: Năng động, linh hoạt, sáng tạo để thức ứng và phát triển bền vững trong mọi điều kiện hoàn cảnh.