Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

cong doan truong

Công đoàn

- Công Đoàn là tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường, hoạt động theo qui định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nguyên lý giáo dục theo qui định của luật giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng , nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội.
- Ban chấp hành Công đoàn Trường có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Công đoàn trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ban chấp hành Công đoàn Trường có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với Hiệu trưởng Nhà trường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do Ban chấp hành đề ra; đề xuất sự hỗ trợ từ chính quyền và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các kỳ họp, Hội nghị của Công đoàn Trường.

Chi tiết