Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

ENGLISH GRAMMAR IN USE 3rd EDITION  – RAYMOND MURPHY

Ngày cập nhật: Thứ năm, 21/01/2021
‘English grammar in use’ là cuốn sách ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản quá đỗi nổi tiếng. Cho dù bạn học thi bất kì chứng chỉ tiếng anh nào như IELTS, TOEIC,… bạn đều nên đọc cuốn sách ngữ pháp cơ bản này. Đầu tiên cuốn sách English grammar in use sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức ngữ pháp từ căn bản đến nâng cao và quan trọng hệ thống kiến thức trình bày rất khoa học để cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức của mình. Đối với những bạn bắt đầu học cần phải học từ kiến thức đơn giản nhất thì đây chính là lựa chọn tốt cho các bạn.

ENGLISH GRAMMAR IN USE 3rd EDITION  – RAYMOND MURPHY

‘English grammar in use’ là cuốn sách ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản quá đỗi nổi tiếng. Cho dù bạn học thi bất kì chứng chỉ tiếng anh nào như IELTS, TOEIC,… bạn đều nên đọc cuốn sách ngữ pháp cơ bản này. Đầu tiên cuốn sách English grammar in use sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức ngữ pháp từ căn bản đến nâng cao và quan trọng hệ thống kiến thức trình bày rất khoa học để cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức của mình. Đối với những bạn bắt đầu học cần phải học từ kiến thức đơn giản nhất thì đây chính là lựa chọn tốt cho các bạn.

Với 140 chủ điểm ngữ pháp về động từ, danh từ, tính từ, câu điều kiện, trực tiếp gián tiếp, câu bị động, động từ khuyết thiếu, phrasal verb, các thì, mệnh đề…. Tất cả sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh. Sau mỗi bài học các bạn sẽ có bài tập rèn luyện để củng cố kiến thức và biết cách vận dụng kiến thức ngữ pháp vào trong bài tập tốt nhất.

 

ve.png

 

Cuốn sách được chia thành những điểm ngữ pháp:

Present and past
1 Present continuous (I am doing)
2 Present simple (I do)
3 Present continuous and present simple 1 (1 am doing and I do)
4 Present continuous and present simple 2 (I am doing and I do)
5 Past simple (I did)
6 Past continuous (I was doing) Present perfect and past
7 Present perfect 1 (I have done)
8 Present perfect 2 (I have done)
9 Present perfect continuous (I have been doing)
10 Present perfect continuous and simple (I have been doing and I have done)
11 How Long have you (been) … ?
12 For and since When … ? and How Long … ?
13 Present perfect and past 1 (I have done and I did)
14 Present perfect and past 2 (I have done and I did)
15 Past perfect (I had done)
16 Past perfect continuous (I had been doing)
17 Have and have got
18 Used to (do) Future
19 Present tenses (I am doing I I do) for the future
20 (I’m) going to (do)
21 WiLL/shaLL 1
22 WiLL/shaLL 2
23 I wiLL and I’m going to
24 Will be doing and wiLL have done
25 When I do I When I’ve done When and if
26 Can, could and (be) able to
27 Could (do) and could have (done)
28 Must and can’t
29 May and might 1
30 May and might 2
31 Have to and must
32 Must mustn’t needn’t
33 Should 1
34 Should 2
35 Had better lt’s time …
36 Would
37 Can/Could/Would you … ? etc. (Requests, offers, permission and invitations
38 If I do … and If I did …
39 If I knew… I wish I knew …
40 If I had known … I wish I had known …
41 Wish
42 Passive 1 (is done I was done)
43 Passive 2 (be done I been done I being done)
44 Passive 3
45 lt is said that … He is said to … He is supposed to …
46 Have something done
47 Reported speech 1 (He said that … )
48 Reported speech 2
49 Questions 1
50 Questions 2 (Do you know where … ? I He asked me where … )
51 Auxiliary verbs (have/do/can etc.) I think so I I hope so etc.
52 Question tags (do you? isn’t it? etc.)
53 Verb+ -ing (enjoy doing I stop doing etc.)
54 Verb+ to … (decide to … I forget to … etc.)
55 Verb(+ object)+ to … (I want you to … etc.)
56 Verb+ -ing or to … 1 (remember/regret etc.)
57 Verb+ -ing or to … 2 (try/need/help)
58 Verb+ -ing or to … 3 (Like I would Like etc.)
59 Prefer and would rather
60 Preposition (in/for/about etc.)+ -ing
61 Be/get used to something (I’m used to … )
62 Verb + preposition + -ing (succeed in -ing I accuse somebody of -ing etc.)
63 Expressions+ -ing
64 To … , for … and so that …
65 Adjective+ to …
66 To … (afraid to do) and preposition+ -ing (afraid of -ing)
67 See somebody do and see somebody doing
68 -ing clauses (Feeling tired, I went to bed early.)
69 Countable and uncountable 1
70 Countable and uncountable 2
71 Countable nouns with a/an and some
72 A/an and the
73 The 1
74 The 2 (school I the school etc.)
75 The 3 (children I the children)
76 The 4 (the giraffe I the telephone I the piano etc., the + adjective)
77 Names with and without the 1
78 Names with and without the 2

Đặc biệt với cuốn sách ENGLISH GRAMMAR IN USE thì đây là một trong những cuốn sách ngữ pháp các bạn không thể bỏ qua để nắm vững các điểm ngữ pháp cơ bản nhé!

Hãy thử một lần ghé đến Trung tâm Công nghệ Thông tin Thư viện và mượn cuốn sách bổ ích này để tìm hiểu thêm thông tin.

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thư viện luôn sẵn sàng mời các bạn sinh viên và quý thầy cô đón đọc.

Dư Thị Trang Anh

(Khoa Ngoại Ngữ)

Chia sẻ sách hay