Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm từ những thành công và hạn chế của Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 1995 – 2010. Điểm mới trong quy hoạch này là quan điểm tiếp cận thị trường hướng tới đáp ứng Cầu du lịch bằng quá trình thích ứng Cung du lịch, trong đó lấy khách hàng là yếu tố trung tâm nhằm nâng cao chất lượng của các dịch vụ, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đi đôi với phát triển kinh tế cộng đồng địa phương. Chính vì vậy, quy hoạch này sẽ là tiền đề cho sự phát triển đồng bộ hóa một cách mạnh mẽ của du lịch trong thời gian đến về chiều sâu chất lượng, hiệu quả, bền vững và cạnh tranh.

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VIệt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm từ những thành công và hạn chế của Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 1995 – 2010. Điểm mới trong quy hoạch này là quan điểm tiếp cận thị trường hướng tới đáp ứng Cầu du lịch bằng quá trình thích ứng Cung du lịch, trong đó lấy khách hàng là yếu tố trung tâm nhằm nâng cao chất lượng của các dịch vụ, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đi đôi với phát triển kinh tế cộng đồng địa phương. Chính vì vậy, quy hoạch này sẽ là tiền đề cho sự phát triển đồng bộ hóa một cách mạnh mẽ của du lịch trong thời gian đến về chiều sâu chất lượng, hiệu quả, bền vững và cạnh tranh.

Về bố cục, Quy hoạch này bao gồm 3 phần chính: 1. Hiện trạng và nguồn lực phát triển, 2. Định hướng phát triển và 3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

sachdulich.jpg

Trân trọng./.

Cô Nguyễn Thảo Sa – Khoa Lữ hành hướng dẫn

Chia sẻ sách hay

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 02/07/2020

Ngày cập nhật: 02/07/2020