Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUẢN LÝ RỦI RO (TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO HỌC VIÊN)

Ngày cập nhật: Thứ ba, 27/08/2019
Tài liệu này được Công ty TNHH Smallprint Australia giữ toàn bộ toàn quyền sản phẩm theo Luật Bản quyền 1968.

NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

QUẢN LÝ RỦI RO (TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO HỌC VIÊN)

Tài liệu này được Công ty TNHH Smallprint Australia giữ toàn bộ toàn quyền sản phẩm theo Luật Bản quyền 1968.

Đây là nguồn tài liệu được thiết kế thương mại để hỗ trợ và củng cố chiến lược truyền thụ kiến thức của Tổ chức đào tạo đã được kiểm định (RTO).

 

img1159.jpg

 

Tài liệu bao gồm 04 phần chính:

Phần 1: Nghiên cứu tài liệu hỗ trợ: Phần này trình bày các nội dung hỗ trợ việc tự học

- Thiết lập bối cảnh rủi ro

- Rà soát các quy trình, phương thức và yêu cầu của tổ chức đối với việc thực hiện quản lý rủi ro

- Xác định phạm vi cho quy trình quản lý rủi ro

- Xác định các bên liên quan nội bộ và bên ngoài và các vấn đề của họ

- ...

Phần 2: Đánh giá tiền đề: Phần này bao gồm các thông tin hỗ trợ bằng việc trình bày nhu cầu của học viên và lập kế hoạch cho các hoạt động đánh giá của họ

Phần 3: Đánh giá: Phần này trình bày các chi tiết và thông tin liên quan đến việc đánh giá bài học này cũng như các hướng dẫn cho học viên và Đào tạo viên/ Đánh giá viên và các bảng ghi chép.

Phần 4: Xác nhận, vẽ sơ đồ và thông tin về giáo trình: Phần này liệt kê các yếu tố, tiêu chí thực hiện, kỹ năng yêu cầu, kiến thức yêu cầu và các khía cạnh quan trọng khác để đánh giá. Nó cũng đưa ra các nhiệm vụ đánh giá các yếu tố trên để kiểm tra lại bài học.

Trân trọng./.

Cô Nguyễn Thị Kiều Xuân – Khoa Lữ hành – Hướng dẫn

Chia sẻ sách hay

Tin nổi bật

Ngày cập nhật: 02/07/2020

Ngày cập nhật: 02/07/2020