Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

dvtc-banner-7

Chi bộ

Chi bộ Trường Cao Du Lịch Đà Nẵng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước và mọi hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường.
Chi bộ là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết