Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Phòng Hành chính - Tổng hợp

 • Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

  Kích thước

  37 KB

 • Quyết định trực tiếp

  Kích thước

  30.5 KB

 • Quyết định gián tiếp

  Kích thước

  35 KB

 • Phiếu đề xuất

  Kích thước

  35.5 KB

 • Mẫu phiếu trình

  Kích thước

  51.5 KB

 • Mẫu kế hoạch

  Kích thước

  32 KB

 • Giấy giới thiệu

  Kích thước

  30.5 KB

 • Giấy giới thiệu thừa lệnh

  Kích thước

  30.5 KB

 • Giấy điều xe

  Kích thước

  35 KB

 • Báo cáo thừa lệnh Hiệu Trưởng

  Kích thước

  28.5 KB

 • Công văn thừa lệnh

  Kích thước

  29 KB

 • Báo cáo

  Kích thước

  29.5 KB